ඉවත දැමිය හැකි මධ්‍යම ශිරා කැතීටර් කට්ටලය

  • Disposable Central Venous Catheter Kit (mini tray)

    ඉවත දැමිය හැකි මධ්‍යම ශිරා කැතීටර් කට්ටලය (කුඩා තැටි)

    ඔබට දිගු කලක් රැකවරණය අවශ්‍ය නම්, ඔබට මධ්‍යම ශිරා කැතීටරයක් ​​ලෙස හැඳින්විය හැක. එය මධ්‍යම රේඛාවක් ලෙසද හැඳින්වේ. CVC රේඛාව ද තුනී නලයක් වන නමුත් එය සාමාන්‍ය IV ට වඩා දිගු වේ. එය සාමාන්‍යයෙන් ඔබේ අතෙහි හෝ පපුවේ විශාල නහරයකට යයි. මධ්‍යම ශිරා කැතීටර් කට්ටලය මධ්‍යම ශිරා කැතීටර් සහ ඉවත දැමිය හැකි සායනික භාවිතය සඳහා වෙනත් කොටස් වලින් සමන්විත වේ.